1. Zwiedzanie Muzeum w części kościoła poewangelickiego jest możliwe indywidualnie i w grupach od 1 maja do 30 września od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00, natomiast od 1 października do 30 kwietnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 oraz  od 10.00 – 16.00 w wybrane niedziele podane na stronie internetowej. 
  2. Zwiedzanie wieży zamkowej odbywa się wyłącznie w grupach i z pracownikiem Muzeum.
  3. Wejścia na wieżę mają miejsce o każdej pełnej godzinie, od 1 maja do 30 września od wtorku do niedzieli od. godz. 11.00 do godz. 17.00, natomiast od 1 października do 30 kwietnia od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 9.00 -15.00 oraz w wybrane niedziele od. godz. 11.00-15.00. 
  4. Liczba osób przebywających jednocześnie w wieży ze względu na przepisy przeciwpożarowe jest ograniczona do 50.
  5. Podczas przebywania w wieży należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i uwag pracownika Muzeum.  
  6. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej 1 opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania w Muzeum. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.  
  7. Dzieci i młodzież do 17 lat mogą wejść na wieżę tylko pod opieką osób pełnoletnich.  
  8. Na wieżę nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.  
  9. Zabrania się:
   1. a) wychylania i wspinania się na barierki schodów i tarasu widokowego,
    b) zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
    c) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,
    d) wnoszenia i spożywania żywności,
    e) wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
    f) używania telefonów komórkowych,
    g) umieszczania napisów na ścianach.
  10. Zwiedzający powinni posiadać odpowiednie, wyłącznie płaskie obuwie umożliwiające bezpieczne wejście i zejście z wieży.  
  11. Osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne podczas zwiedzania wieży winny zachować szczególną ostrożność. Wieża Zamku w Człuchowie ma 46 m wysokości.  
  12. Z windy w Muzeum mogą korzystać wyłącznie: niepełnosprawni, osoby starsze.  
  13. Ze względów bezpieczeństwa osoba niepełnosprawna powinna zwiedzać wieżę z 2 opiekunami.  
  14. Osoby wchodzące na wieżę po schodach ceglanych powinny zachować szczególną ostrożność ze względu na wąskie przejście, duży kąt nachylenia podejścia i niski strop. Niedopuszczalne jest schodzenie z wieży wymienionymi schodami.  
  15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu.  
  16. Za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu odpowiadają poszkodowani.
  17. Ze względu na nierówną, brukowaną nawierzchnię, zaleca się szczególną ostrożność podczas zwiedzania dziedzińca zamkowego
  18. Dniem bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych Muzeum Regionalnego w Człuchowie ustala się wtorek. Z bezpłatniego zwiedzania wyłączona jest wieża zamkowa. Bezpłatne zwiedzanie jest możliwe po pobraniu z kasy Muzeum biletu bezpłatnego.
  19. Wejście do Muzeum jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu.