Nabytki kartograficzne Muzeum Regionalnego w Człuchowie w latach 2020-2022

wystawa czynna od 31 marca do 11 czerwca 2023 r.

 

 

 

 

 

 

Wystawa Nabytki kartograficzne Muzeum Regionalnego w Człuchowie w latach 2020-2022 prezentuje 35 zabytków kartograficznych, które trafiły do zbiorów Muzeum w ostatnich trzech latach. Są one różnorodne pod względem chronologicznym, tematycznym, jak i terytorialnym. Wszystkie łączy fakt umieszczenia na nich Człuchowa. Mapy pochodzą z szerokiego przedziału czasowego, od XVI do lat czterdziestych XX w. Najstarsze z nich to drzeworytowe mapy tekstowe.
Większość jednak map pochodzi z okresu nowożytnego. Główną pozycję zajmują mapy atlasowe, wśród których najbogaciej są reprezentowane mapy Prus Królewskich i Książęcych, oraz Pomorza Zachodniego. Pewną część map atlasowych nowożytnych stanowią mapy ukazujące całość ziem polskich, zarówno przed rozbiorami jak i tuż po rozbiorach. Bardzo ciekawą jest mapa przedstawiająca Rzeczpospolitą Obojga Narodów z czasów saskich.